Jdi na obsah Jdi na menu
 


Štěstí přeje připraveným

15. 2. 2008

 

Š T Ě S T Í   P Ř E J E

P Ř I P R A V E N Ý M

Důležitá telefonní čísla :

         112 – Telefonní centrum tísňového volání

                   jednotné číslo pro rozsáhlé nehody či mimořádné události

         150 – Hasičský záchranný sbor ČR

                   mimořádná událost ohrožující lidské životy, majetek či životní prostředí

         155 – Zdravotnická záchranná služba

                   zdravotnická pomoc při ohrožení života či zdraví

         158 – Policie ČR   ( 156 – Městská policie  )

                   dopravní nehoda či trestný čin

Při volání o pomoc na uvedená čísla je třeba sdělit :

·        co se stalo

·        kde se to stalo

·        jméno a číslo telefonu volajícího, odkud voláte

Po ukončení hovoru je třeba vyčkat na zpětný hovor operačního důstojníka, který ověří sdělené informace o události.

 

Varovné signály :

VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA     je kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít až třikrát za sebou v tříminutových intervalech

                                           Tímto signálem je varováno obyvatelstvo v případě mimořádné události, jako může být povodeň, orkán, rozsáhlý požár, technologická havárie s únikem nebezpečných látek …

ZKOUŠKA JSVV                   = zkouška jednotného systému varování a vyrozumění probíhá každou první středu v měsíci ve 12 hodin. Tón sirény je dlouhý 140 vteřin.

POŽÁRNÍ POPLACH            je přerušovaný tón sirény v délce 1 minuty (25 vteřin siréna - 10 vt. ticho - 25 vt. siréna), který slouží ke svolání jednotek požární ochrany v případě požáru či jiné mimořádné události

. . .  K D Y Ž    Z A Z N Í    S I R É N A  . . .

O b e c n é    z á s a d y :

  • UPOSLECHNĚTE pokynů pracovníků záchranných složek
  • RESPEKTUJTE a snažte se získávat informace z oficiálních zdrojů (místní rozhlas, vyhláška obecního úřadu, pokyny zaměstnavatele, rozhlas, televize, apod.)
  • NEPODCEŇUJTE vzniklou situaci
  • NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy
  • VARUJTE ostatní ohrožené osoby ve svém nejbližším okolí, nezapomeňte na neslyšící osoby
  • NETELEFONUJTE zbytečně - telefonní síť je v situacích ohrožení přetížena
  • POMÁHEJTE sousedům, zejména starým, nemocným a nemohoucím lidem
  • UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku

 

Po zaznění varovného signálu

„VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“

nejde-li zjevně o povodeň

1.  O K A M Ž I T Ě   S E   U K R Y J T E

Vyhledejte ukrytí v nejbližší budově. Tou může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům. Jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte ukrytí v nejbližší budově.

 

2.   Z A V Ř E T E   D V E Ř E   A   O K N A

Když jste v budově, zavřete dveře a okna. Siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, radiačních zplodin a jedů.

Uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního zamoření.

 

3.   Z A P N Ě T E   R Á D I O   N E B O   T E L E V I Z I

Informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků. V případě výpadku elektrického proudu využijte přenosný radiopřijímač na baterie. Tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými sirénami.

 

 

. . .  P Ř I   N A Ř Í Z E N Í   E V A K U A C E  . . .

 

V případě, že je pověřenými orgány nařízena evakuace z místa ohrožení, je třeba :

·         dodržovat níže uvedené zásady pro opuštění bytu

·         vzít připravené evakuační zavazadlo

·         včas se dostavit na určené místo

·         dodržujte pokyny orgánů zabezpečujících evakuaci, i při použití vlastních vozidel

 

Zásady pro opuštění domu či bytu v případě evakuace :

·           uhaste otevřený oheň v topidlech

·           vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček)

·           uzavřete přívod vody a plynu

·           ověřte, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt

·           dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou bydliště

·           kočky a psy vezměte s sebou

·           ostatní zvířata ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou

·           vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko

 

Evakuační zavazadlo opatřené jménem a adreso by mělo obsahovat zejména :

·         pitnou vodu, dobře zabalený chléb, základní trvanlivé potraviny, nejlépe konzervy

·         předměty denní potřeby, příbor, jídelní misku

·         osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti

·         svítilnu, přenosné rádio s náhradními bateriemi

·         kapesní nůž, zápalky, šití

·         léky, toaletní a hygienické potřeby

·         spací pytel či přikrývku, pláštěnku, náhradní prádlo, oděv a obuv

·         a další nezbytné drobnosti

 

 

Rostislav Fiala

Referent PVČ a OO

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář